บริการตรวจรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO

ISO 9001:2015

 ระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ
(Quality Management System)

more detail

ISO 14001:2015

ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Environmental Management System)

more detail

ISO 45001:2018

ระบบมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety Management System)  

more detail

ISO 27001:2013

ระบบมาตรฐานสำหรับความปลอดภัยของข้อมูล
(The Information Security Management System ISMS)    

more detail

บริการฝึกอบรม

ISO 9001 Quality Management System ระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ

มาตรฐานสากลนี้ให้แนวคิดพื้นฐานหลักสำหรับระบบมาตฐานการจัดการคุณภาพ (QMS) และเป็นรากฐานสำหรับมาตรฐาน QMS อื่นๆ มาตรฐานสากลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจแนวคิดพื้นฐาน หลักการของระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อหลักสูตร

ISO 14001 Environmental Management System ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

ISO 14001 เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเป็นมาตรฐานที่กำหนดความต้องการสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมช่วยให้องค์กรปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการลดลงข้อเสียเปรียบในการแข่งขันและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสีย

หัวข้อหลักสูตร

ISO 45001 Occupational Health and Safety Management System ระบบมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ISO 45001 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับโลกที่มาแทนที่ OHSAS 18001 ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมจะช่วยแนะนำให้คุณเข้าใจแนวคิดพื้นฐานและหลักการของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หัวข้อหลักสูตร