• Home
  • ISO 9001 Quality Management System
การตีความข้อกำหนด ISO 9001:2015     

ISO 9001:2015 Requirement

การพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ การระบุโครงสร้างและข้อกำหนด การตีความการใช้แนวคิดและหลักการทำสำคัญ

รายละเอียด ดาวน์โหลด

1 (วัน)

2,900.-THB

สำรองที่นั่ง 

ผู้ตรวจประเมินภายในระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 Internal Audit

การตรวจติดตามภายในเป็นข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับการกำกับดูแลองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจติดตามภายในจะเป็นหลักในการตรวจติดตามภายในองค์กร หากการตรวจประเมินไม่มีประสิทธิภาพอาจส่งผลกระทบต่อองค์กร

รายละเอียด ดาวน์โหลด

2 (วัน)

5,900.-THB

สำรองที่นั่ง

การจัดการความเสี่ยงตามระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015

Risk Management for ISO 9001:2015 

การจัดการความเสี่ยงมีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่มีอกาสเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในทางลบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

รายละเอียด ดาวน์โหลด

 

1 (วัน)

2,900.-THB

สำรองที่นั่ง