Advanced Certification Service Registrars ให้การรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001 และ ISO 45001 ซึ่งได้รับการรับรองสถานภาพโดย United Kingdom Accreditation Service (UKAS) หมายเลขใบอนุญาต 8289 โดยเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ British Assessment Bureau สถาบันตรวจรับรองระบบมาตรฐาน ISO อันดับหนึ่งของประเทศอังกฤษที่ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจในบริการมานานกว่า 50 ปี ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินรับรองระบบมาตรฐาน ISO ที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ในธุรกิจที่หลากหลาย มีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดสู่องค์กรของท่านโดยคาดหวังให้เป็นการตรวจประเมินเพื่อการพัฒนาระบบ นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจและสามารถลดต้นทุน การควบคุมของเสียในการปฏิบัติงานและเกิดการแก้ไขป้องกันปัญหาอย่างต่อเนื่อง เมื่อองค์กรของท่านเลือกใช้เราในการตรวจรับรองระบบเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับรองระบบมาตรฐานขององค์กร ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะทำการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองระบบมาตรฐานองค์กรของท่านได้รับประโยชน์สูงสุดภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

 

Our Story

ACS Registrars ทำหน้าที่เป็นหน่วยรับรองหรือตัวแทนให้การรับรองระบบมาตรฐาน (Certification Bodies: CB) ให้การรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001 และ ISO 45001 ซึ่งได้รับการรับรองสถานภาพโดย United Kingdom Accreditation Service (UKAS) หมายเลขใบอนุญาต 229 ปัจจุบัน เราเป็นส่วนหนึ่งของ British Assessment Bureau สถาบันตรวจรับรองระบบมาตรฐาน ISO อันดับหนึ่งของประเทศอังกฤษ

Our vision

  • ให้บริการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพ โปร่งใส เป็นอิสระและมีจริยธรรม
  • พัฒนาผู้ตรวจประเมินและพนักงานให้มีความสามารถและเป็นผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายธุรกิจ
  • ก้าวตามข้อกำหนดระดับชาติและนานาชาติที่ระบุและนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจภายในประเทศ

 

Our Mission

การเป็นผู้ตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานสากลชั้นนำของประเทศและเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น

 

 

 

 

เราตระหนักถึงข้อจำกัดและความกดดันที่องค์กรจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งคำว่า “มาตรฐาน” ดังนั้นวิธีการตรวจประเมินที่นำมาใช้จะต้องมีความยืดหยุ่น เหมาะสม สอดคล้องกับข้อกำหนดของแต่ละมาตรฐานควบคู่กับการตอบสนองการเติบโตและการพัฒนาขององค์กร

หากองค์การของท่านต้องการขอรับรองระบบระบบมาตรฐานหรือต้องการโอนย้ายการรับรอง (Transfer Certification) มาที่เรา