บริการตรวจรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO

 

ISO 9001:2015
ระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ
(Quality Management System)
more detail

ISO 14001:2015
ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Environmental Management System)
more detail

ISO 45001:2018
ระบบมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety Management System)                             more detail

ISO 27001:2013
ระบบมาตรฐานสำหรับความปลอดภัยของข้อมูล

(The Information Security Management System ISMS)                                 more detail

 

บริการฝึกอบรม
 
ISO 9001 Quality Management System
ระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ
 

มาตรฐานสากลนี้ให้แนวคิดพื้นฐานหลักสำหรับระบบมาตฐานการจัดการคุณภาพ (QMS) และเป็นรากฐานสำหรับมาตรฐาน QMS อื่นๆ มาตรฐานสากลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจแนวคิดพื้นฐาน หลักการของระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อหลักสูตร
 
ISO 14001 Environmental Management System
ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
 

ISO 14001 เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเป็นมาตรฐานที่กำหนดความต้องการสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมช่วยให้องค์กรปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการลดลงข้อเสียเปรียบในการแข่งขันและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสีย

หัวข้อหลักสูตร
 
ISO 45001 Occupational Health and Safety Management System ระบบมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 

ISO 45001 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับโลกที่มาแทนที่ OHSAS 18001 ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมจะช่วยแนะนำให้คุณเข้าใจแนวคิดพื้นฐานและหลักการของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หัวข้อหลักสูตร