รับตรวจประเมิน ISO ให้การรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 เน้นปรับปรุง พัฒนา ไม่จับผิด รับรองโดย UKAS

ทีมตรวจประเมิน ISO ตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 9001 โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่หลากหลายมากว่า 20 ปี ตรวจประเมินสอดคล้องกับข้อกำหนดโดยยึดหลักยืดหยุ่น เหมาะสม ตอบสนองต่อการพัฒนาและเติบโตขององค์กร

 

ตรวจสอบสถานะใบรับรองได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ให้การรับรองโดย (Accreditation Body)

United Kingdom Accreditation Service  (UKAS)

"การรับรองไม่ใช่แค่ใบ Certificate แต่ต้องมีการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน"

~ อ.ดร.ยงยุทธ อภิวรธนากร~

K.S. Packaging Co., Ltd.

บริษัท เค.เอส. บรรจุภัณฑ์ จำกัด ประกอบธุรกิจด้านออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษโดยผ่านกระบวนการผลิตที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน มีการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพของสินค้าอย่างเข้มงวด โดยผู้บริหาร คุณกษิเดช สมหวัง ที่มากด้วยประสบการณ์ในธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต บรรจุภัณฑ์ สามารถช่วยให้คำปรึกษาในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ ตอบโจทย์และสนองต่อความต้องการของลูกค้าสูงสุดมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรภายในให้เข้มแข็งเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนธุรกิจและสังคมรอบข้าง อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

เราตรวจรับรองระบบ ISO 9001 และ ISO 14001 กับสถาบันตรวจรับรอง ACS Registrars ทำให้พบว่ากระบวนการทำงานเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและเน้นการป้องกันปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา โดยผู้ตรวจมุ่งเน้นให้องค์กรตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาสเกิดขึ้นทั้งหมดเพื่อการสร้างกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจ มุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ 3 R (Reduce, Reuse และ Recycle) โดยมองมิติการเติบโตของธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจะต้องไปควบคู่กันเพื่อสร้างความสมดุลขององค์กรอย่างยั่งยืน ขอบคุณครับ

~ คุณกษิเดช สมหวัง ~ กรรมการผู้จัดการ

Top Of Plastic Co., Ltd.

TOP OF PLASTIC CO.,LTD. เป็นบริษัทผู้ผลิตแผ่นพลาสติกจากกระบวนการ Extrude line ที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศและอุตสาหกรรมทั่วไปโดยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและควบคุมคุณภาพการผลิตจากวิศวกรผู้มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี และมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลการเพื่อให้กระบวนทำงานมีประสิทธิภาพเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและสร้างเสถียรภาพของบริษัทสู่นวัตกรรมระดับสากล

ได้ตรวจรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 กับสถาบันตรวจรับรอง ACS Registrars พบว่าพนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการทำงานเป็นอย่างมาก เกิดการร่วมแรงร่วมใจกันมีกระบวนการทำงานที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบย้อนกลับในกรณีที่พบปัญหา มีการแก้ไขปัญหาจากจุดที่เกิดข้อบกพร่องได้อย่างดี มีกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดเพื่อป้องกันของเสียในกระบวนการผลิต วัดประสิทธิผลของการทำงานแต่ละหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

~ คุณชู ควัน ยอง (Mr.Choo Kwan Young) ~ ประธานบริษัท (President)

V.T.S. Contractor (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท วี.ที.เอส. คอนแทรคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจด้านออกแบบ รับเหมาติดตั้งงานระบบเครื่องกล (Mechanical), งานระบบไฟฟ้า (Electrical) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมได้เจริญเติบโตเรื่อยมาโดยมีทีมงานผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีความพร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้าซึ่งผลงานของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับและเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าตลอดมา

ได้ตรวจรับรองระบบ ISO9001 กับสถาบันตรวจรับรอง ACS Registrars ทำให้พบว่ากระบวนการปฏิบัติงานมีระเบียบแบบแผนอย่างชัดเจน ลดความเสี่ยงของโครงการ มุ่งไปสู่ความสำเร็จขององค์กรตามเป้าประสงค์ของผู้บริหาร กระบวนการทำงานเป็นทีม การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจ

~ คุณวิทวัฒ สองศรี ~ กรรมการผู้จัดการ

JRM Jareonmitr Group Co., Ltd.

บริษัท เจริญมิตร จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายถังบรรจุน้ำพลาสติก ถังบรรจุน้ำสเตนเลส ถังบำบัดน้ำเสียและถังเหล็กขนาดใหญ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรม คุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยมีเครื่องจักรที่ทันสมัยและระบบการประกันสินค้า เราเน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้กระบวนทำงานมีประสิทธิภาพเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ

ได้ตรวจรับรองระบบ ISO9001 กับ สถาบันตรวจรับรอง ACS Registrars มาเป็นเวลา 8 ปี ทำให้เกิดการพัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในกระบวนการทำงาน สร้างมาตรฐานในการทำงานให้กับองค์กร ลดต้นทุนในการผลิตและบริการ เกิดภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ สร้างโอกาสในการแข่งขันเพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

~ คุณสุภัตรา สมบุญ ~ ตัวแทนบริหารฝ่ายคุณภาพและผู้จัดการทั่วไป

Clover Tech Co., Ltd.

บริษัท โคลเวอร์เทค จำกัด มีประสบการณ์ในงาน Industrial Cleaning มาอย่างยาวนาน โดยมุ่งหวังที่จะทำการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าในทุกๆกลุ่มธุรกิจแบบเต็มรูปแบบ ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่มีความพร้อมและบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์เราจึงมุ่งหวังที่จะตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าในงาน Cleaning Service ด้วยการบริการที่มีประสิทธิแบบครบวงจร

ได้ตรวจรับรองระบบ ISO9001 และ ISO14001 กับ สถาบันตรวจรับรอง ACS Registrars พบว่าการทำงานมีแบบแผนที่สามารถควบคุมและตอบสนองความพึงพอใจในการบริการให้กับลูกค้า ดีเยี่ยมสามารถสอบกลับถึงการควบคุมกระบวนการและประสิทธิภาพของพนักงานในแต่ละขั้นตอนได้ กระบวนการสอนงานกับพนักงานใหม่มีประโยชน์มากเน้นระบบไม่ได้เฉพาะตัวบุคคล บุคลากรอาจปรับเปลี่ยนแต่ระบบยังคงดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความยั่งยืนด้านธุรกิจและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนรอบข้าง

~ Mr.Suthipong Tahata ~ President

Toyota Nonthaburi Toyota's Dealer Co., Ltd

เราเป็นตัวแทนผู้จัดจำหน่ายและให้บริการของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในการจำหน่าย และการบริการหลังการขาย เช่น การซ่อมและบำรุงรักษาที่มีระดับความพึงพอใจ (CSI Score) อยู่ในระดับต้นๆของประเทศ

ทางบริษัทเราได้ย้ายการตรวจรับรอง ISO 14001:2004 กับทางสถาบันรับรอง ACS Registrars และได้ Upgrade version 2015 ในปี 2015 ซึ่งสิ่งสำคัญที่ได้รับจากการตรวจคือประสิทธิภาพในการสื่อสาร ซึ่งผู้ตรวจใช้ภาษาในการสื่อที่เข้าใจได้ง่าย ทำให้พนักงานในองค์กรที่เข้ารับการตรวจ สามารถเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น ถึงสิ่งที่ต้อปฏิบัติ และปรับปรุงระบบในทิศทางที่ถูกต้องตามมาตรฐาน บนพื้นฐานของข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่จับต้องได้  พนักงานคลายความกังวลเรื่องคำศัพท์ทางวิชาการ หรือคำศัพท์ด้านเคมีที่ไม่เข้าใจ  ทำให้ทัศนคติของพนักงานผู้ปฏิบัติงานเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกับการดำเนินการตามระบบ ISO

~ คุณอุฬารวัษวร์ ทรัพย์เกิด ~ ตัวแทนฝ่ายบริหาร

Water Doctor Co., Ltd.

บริษัทวอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด  ดำเนินกิจการบริษัทอย่างมั่นคงยั่งยืน บริการให้คำปรึกษา ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย Cooling Tower Packing พร้อมอุปกรณ์ สารกรอง ไส้กรองและระบบฆ่าเชื้อ พร้อมทั้งจำหน่ายสารเคมีในประเภทธุรกิจต่างๆ เช่น โรงงานผลิตไฟฟ้า โรงงานผลิตเครื่องสำอางค์ องค์กรผลิตน้ำประปาและในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป โดยผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและทีมงานที่มีความสามารถเพื่อนำองค์กรของเราสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

องค์กรได้รับการตรวจรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 กับสถาบันตรวจรับรอง ACS Registrars มาเป็นเวลา 11 ปี ทำให้ระบบการดำเนินงานเป็นไปอย่างดีมาก มีระบบและระเบียบในการปฏิบัติงานของพนักงาน ระบบงานที่เป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ในกระบวนการต่างๆ รายงานถึงประสิทธิผลของการทำงานแต่ละหน่วยงาน มีระบบการวางแผนควบคุมให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานประเภทโครงการ รวมถึงการสอบกลับด้านคุณภาพและสามารถป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

~ คุณเพ็ญรัตน์ ตั้งเกียรติกำจาย ~ ตัวแทนฝ่ายบริหาร

S. kanok Environmental Management Co., Ltd.

บริษัท ส. กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำกัด  ประกอบกิจการประเภทกำจัดของเสียที่เป็นอันตรายรวมถึงการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทถังเหล็กและถังพลาสติกที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนำมาเข้ากระบวนการรีไซเคิลใหม่ โดยมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ประเภท 106  ทางบริษัทฯ มุ่งเน้นหลักการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนโดยมุ่งเน้นในการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีซึ่งบริษัทฯ ของเราแม้จะเป็นบริษัทขนาดเล็กแต่ก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงาน  จนได้รับรางวัลในด้านต่างๆ  มากมาย

บริษัทมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับการตรวจรับรองระบบ ISO 14001:2015 และกำลังดำเนินการขอรับรองระบบ ISO 9001:2015 และระบบ ISO 45001:2018 กับสถาบันตรวจรับรอง ACS Registrars ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองระบบให้กับบริษัท จากการที่บริษัทได้นำระบบมาใช้ทำให้เราคงไว้ซึ่งระบบคุณภาพในการปฏิบัติงาน พนักงานมีความรู้ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรทำให้องค์กรมีการพัฒนาและเติบโตขึ้น ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ รวมถึงสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้กับพนักงานในองค์กรให้คำนึงถึงด้าน ชุมชน เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

~ คุณภัคภาคิน ซ่อนกนก ~ กรรมการผู้จัดการ

Chinlai Enterprise Co., Ltd.

บริษัท จินหลาย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตเกี่ยวกับงานลามิเนต งานรูดเส้น งานเจาะรูที่ใช้ในชิ้นส่วนยานยนต์ งานผ่าแผ่นอีวีเอ โฟม อีพีอี เป็นต้น ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจรด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 16 ปี ยึดตามนโยบายบริษัทคือ “คุณภาพเป็นเลิศ เกิดจากพัฒนา ผลิตภัณฑ์ล้ำค่า สู่มาตรฐานสากล” ตลอดจนมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติการด้านความปลอดภัยและปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงาน ลูกค้าและชุมชนรอบด้านเพื่อวางรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

ได้ตรวจรับรองระบบ ISO 9001 กับสถาบันตรวจรับรอง ACS Registrars ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมีระเบียบแบบแผนควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตสินค้า ป้องกันความเสี่ยงของข้อบกพร่องการสอบกลับได้เป็นอย่างดีสามารถบริหารงานที่มีความยืดหยุ่นได้ตามความต้องการของลูกค้าเน้นการควบคุมทรัพย์สินของลูกค้าเป็นสำคัญ พนักงานเกิดความร่วมแรงใจเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกันขององค์กร

~ คุณเบญจภัคค์ เหลืองพยุงขจร  ~ กรรมการผู้จัดการ ~ คุณสมบูรณ์ เทพบุตร  ~ ผู้จัดการฝ่ายขาย

KPK Q Plus Co., Ltd.

บริษัท เคพีเค คิวพลัส จำกัด เป็นผู้นำการผลิตแม่พิมพ์ไดคัทและแม่พิมพ์โพลีเมอร์ ด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร เพลทไดคัทเพลทแบน (ออโต้และป้อนมือ) เพลทโรตารี่ (ไม้โค้ง) เพลทชุดกระทุ้ง และเพลทพิมพ์โพลีเมอร์ ทีมงานของเรามีประสบการณ์และชำนาญการมากกว่า 10 ปี พร้อมเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะช่วยให้งานของคุณออกมามีประสิทธิภาพ ตรงเวลาและการรับประกันคุณภาพสินค้า ตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าเพื่อการพัฒนาที่ธุรกิจที่ยั่งยืน

ได้ตรวจรับรองระบบ ISO 9001 กับสถาบันตรวจรับรอง ACS Registrars ทำให้กระบวนการทำงานเกิดความรัดกุมตั้งแต่กระบวนการที่ติดต่อกับลูกค้าเพื่อนำมาออกแบบพัฒนาได้ตรงตามความต้องการ ป้องกันโอกาสผิดพลาดของกระบวนการ ควบคุมประสิทธิภาพทั้งด้านต้นทุนและกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ พนักงานมีความตระหนักในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ ช่วยเหลือกันและกันทำให้องค์กรมั่นใจในในการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืน ขอบคุณมากครับอาจารย์

~ คุณกัมพล คิ้วนาง ~ กรรมการผู้จัดการ

G World Co., Ltd.

G World Co., Ltd. ดำเนินธุรกิจผู้ผลิตถุงพลาสติก, ฉนวนกันความร้อนโดยการตัดกระบวนการปิดผนึกที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศและอุตสาหกรรมทั่วไปโดยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและควบคุมคุณภาพการผลิตจากวิศวกรประเทศเกาหลีผู้มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจ

ได้ตรวจรับรองระบบ ISO 9001 กับ สถาบันตรวจรับรอง ACS Registrars ทำให้เกิดความเชื่อมั่น ความมั่นใจของลูกค้าและองค์กรในการดำเนินธุรกิจ การตรวจของผู้ตรวจมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรเน้นพันธะสัญญาในการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มองแนวโน้มของโอกาสที่จะพบปัญหาในอนาคต เน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างทักษะในการทำงานทดแทนกันได้หลากหลายหน้าที่ พนักงานเกิดความร่วมแรงร่วมใจในการดำเนินธุรกิจเพื่อความมั่นคงขององค์กรและอยู่ร่วมกับชุมชนรอบข้างอย่างยั่งยืน ขอบคุณมากครับ

~ คุณบรรเลง มิ่งมิตรวัน ~ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

U.B.S. Pestcontrol Part., Ltd.

ยู.บี.เอส เพสท์คอนโทรล เป็นผู้นำด้านการควบคุมและกำจัดสัตว์พาหะในที่อยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการโดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี และการบริการที่มีประสิทธิภาพภายใน 24 ชั่วโมงหรือตามข้อตกลงกับลูกค้า โดยมีการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพโดยนักวิจัยในการวิเคราะห์ข้อมูลของกระบวนการ เราเน้นการพัฒนาบุคลกรเพื่อให้กระบวนทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจได้รับบริการที่มีคุณภาพ

ได้ตรวจรับรองระบบ ISO9001 กับสถาบันตรวจรับรอง ACS Registrars พบว่ากระบวนการทำงานของการบริการสามารถสอบกลับถึงการควบคุมกระบวนการและการทำงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานในแต่ละขั้นตอน สามารถป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ การสอนงานให้กับพนักงานใหม่เพื่อการขยายพื้นที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการควบคุมและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความยั่งยืนในกับองค์กร

~ คุณสิริศักดิ์ อินตรา ~ กรรมการผู้จัดการ

Timpano Interpart Co., Ltd.

บริษัท ทิมพาโน  อินเตอร์พาร์ท จำกัด  เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะโดยผ่านกระบวนการ Machine ที่ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยด้วยเครื่อง CNC ที่มีค่าความแม่ยำและความละเอียดสูงโดยมีเครื่องวัดที่มีประสิทธิภาพด้วยเครื่อง CMM ที่ทันสมัยโดยมีลูกค้าทั้งในและต่างประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์  และอุสาหรรมทั่วไป

ได้ตรวจรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 กับสถาบันตรวจรับรอง ACS Registrars  มาเป็นเวลา 11 ปี  ทำให้องค์กรได้มีการพัฒนาทั้งระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพเป็นการตอบโจทย์ของการแก้ปัญหาอย่างถาวรในกระบวนการผลิตและบริการ  การสร้างกลยุทธ์เพื่อพัฒนาธุรกิจ มีกระบวนการป้องกันปัญหาและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้กับพนักงานในองค์กรให้คำนึงถึงความคาดหวังของลูกค้าเป็นสำคัญ

~ คุณชื่นชม ดวงดี ~ กรรมการผู้จัดการ

PRT Engineering & Supply Limited Partnership

เราเป็นบริษัทผลิตชิ้นงานโลหะด้วยการขึ้นรูปโดยเครื่องจักรผ่านกระบวนการกลึง, การปั๊มขึ้นรูปและการประกอบเพื่อส่งให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมทั่วไปซึ่งสามารถผลิตงานได้ทั้งที่มีขนาดเล็กมากจนถึงขนาดใหญ่มีค่าความละเอียดและความแม่นยำสูงมีระบบการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพตลอดกระบวนการและมีเครื่องมือวัดที่แม่นยำเพื่อติดตามประสิทธิภาพของกระบวนการ มุ่งเน้นการพัฒนา ระบบงานและบุคลากรให้เกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดเป็นสำคัญ

ทางบริษัทมีความยินดีที่ได้การตรวจรับรองระบบ ISO 9001 กับสถาบันตรวจรับรอง ACS Registrars  เข้ามาเป็นระยะเวลา 10 ปี  ทำให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในหน้าที่ของตนและการพัฒนาองค์กรให้เติบโต ลดต้นทุน โดยเราได้รับการตรวจด้วยความเป็นกัลยาณมิตรจากอาจารย์ ดร.ยงยุทธ อภิวรธนากร ซึ่งทำให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการนำระบบ ISO มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทำให้ลูกค้าพึงพอใจ แต่สิ่งที่ต้องการคือความสำเร็จที่ยั่งยืนของธุรกิจ ขอขอบคุณ

~ คุณกฤติรดา กลิ่นรักธนา ~ กรรมการผู้จัดการ

N.Y.R. Limited Partnership

เราเป็นผู้นำด้านนำเข้าและจัดจำหน่ายทางด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยและพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน เราเน้นการพัฒนาบุคลการเพื่อให้กระบวนทำงานมีประสิทธิภาพเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ

ได้ตรวจรับรองระบบ ISO 9001 กับ สถาบันตรวจรับรอง ACS Registrars  มาเป็นเวลา 9 ปี  ทำให้มีระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็งทั้งภายในและภายนอก พนักงานเกิดความตระหนักในกระบวนการทำงาน และมีการตรวจสอบให้การทำงานมีประสิทธิภาพ เน้นให้พนักงานรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมาย

~ คุณศรีอนงค์ นิยมานนท์ ~ หุ้นส่วนผู้จัดการ

Bangkok Suspension Industrial Co., Ltd.

BANGKOK SUSPENSION INDUSTRIAL CO., LTD. เป็นผู้ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูปโลหะด้วยความร้อน (Metal Forging Production)  สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมทั่วไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานสากลโดยผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทในเครือและรับผลิตชิ้นงาน OEM มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องตามความต้องการสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

ได้ตรวจรับรองระบบ ISO9001 กับสถาบันตรวจรับรอง ACS Registrars ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานดีมาก จำนวนของพนักงานของเราน้อยลงแต่ผลผลิตกลับได้สูงขึ้นนมากกว่าแต่ก่อน ประสิทธิภาพของการดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ทำให้ลดการหยุดชะงักของเครื่องจักรในการผลิตและลดค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนการซ่อมเครื่องจักร พนักงานมีการทำงานที่เป็นระบบระเบียบมีการบันทึกคุณภาพเพื่อการสอบกลับได้เป็นอย่างดีสามารถบริหารงานที่มีความยืดหยุ่นได้ตามความต้องการของลูกค้า

~ คุณธวัช ซีมากร  ~ ผู้จัดการโรงงาน ~ คุณวิภาพร ชารัมย์  ~ ตัวแทนฝ่ายบริหาร

PJT. Technology Co., Ltd.

บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนและผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการนำพลังงานความร้อนนำมาเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้า บริษัทฯได้ใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายต่างๆที่กำหนดให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า ชุมชนและสังคม

เมื่อเข้ามารับการตรวจรับรองกับสถาบันตรวจรับรอง ACS Registrars บริษัทมีการจัดการเอกสารที่เป็นระบบดีขึ้น มีการทำงานที่มีคุณภาพมากขึ้น มีการทำงานที่ใส่ใจผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีความใส่ใจการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมากขึ้น บุคลากรภายในบริษัทฯ มีส่วนร่วมกันในการพัฒนาองค์กร และพัฒนาบุคลลากรภายในองค์กร ส่งผลดีกับพนักงานและองค์กรทุกๆด้าน รวมถึงส่งผลดีภายนอกองค์กรทั้งบุคคลและสิ่งแวดล้อมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ

~ คุณวรชัย อภิชาตบุตร  ~ ผู้จัดการโครงการ ~ คุณวรนุช จาดนอก  ~ ตัวแทนฝ่ายบริหาร

S.Silpa (2521) Co., Ltd.

บริษัท ส.ศิลป (2521) จำกัดเป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยมุ่งเน้นการทำงานด้วยระบบเครื่องจักรอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการตรวจจับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และสร้างระบบการจัดการภายในที่เข้มแข็ง เพื่อช่วยให้การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพใส่ใจพนักงานและมีประสบการณ์การพิมพ์มากกว่า 35 ปีโดยทีมผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการดำเนินธุรกิจและใส่ใจในการบริการ

ทางบริษัทได้โอนย้ายการตรวจรับรองโดยได้รับการตรวจกับสถาบันรับรอง ACS Registrars ในระบบ ISO 9001:2008 และปรับเป็น ISO 9001:2015 เข้าสู่ปีที่ 7 เราพบว่าการตรวจทำให้พนักงานในองค์กรตระหนักถึงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนโดยการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ตรวจทำให้เรารับรู้ รับทราบ เข้าใจ และเข้าถึงวัตถุประสงค์ของระบบมาตรฐานและสามารถที่จะประยุกต์ได้จริงบนข้อมูลจริงตามสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วของการดำเนินธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร

~ คุณอุไรวรรณ ปัญญาพวน  ~ ตัวแทนฝ่ายบริหาร ~ คุณจันทรัตน์ เดชสกุลรัตน์  ~ ฝ่ายประกันคุณภาพ

Thermo Tracer Co., Ltd.

ตลอดระยะเวลา 11 ปี และก้าวสู่ปีที่ 12 ของการดำเนินธุรกิจบริการด้านงานตรวจสอบความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ อย่างครบวงจรนั้น บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด นับได้ว่าเป็นบริษัทหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่เป็นองค์กรชั้นนำในระดับประเทศและสากล  ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงความสำเร็จในธุรกิจที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า "เป็นผู้นำด้านงานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ ตามมาตรฐานสากล ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ" เราภูมิใจที่มาถึงจุดนี้

ตั้งแต่ปี 2013 - ปีปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 7 บริษัทฯ มีภาคภูมิใจในระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ที่ทางสถาบันรับรอง ACS Registrars  ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองให้กับเราทำให้เราคงไว้ซึ่งระบบคุณภาพในการปฏิบัติงาน ด้วยนโยบายคุณภาพที่ว่า "เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ ด้วยจิตสำนึกในงานบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการประทับใจ" เราเชื่อว่าเพราะระบบคุณภาพนี้ทำให้ลูกค้าไว้วางใจ เชื่อมั่นและมั่นใจในงานบริการของบริษัทฯ ส่งผลให้ผลกำไรเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ผู้ตรวจทุกท่าน  ที่ตรวจระบบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนามาได้ถึงจุดนี้ บริษัทฯ ต้องขอบพระคุณมากๆ ค่ะ

~ คุณกาญจนา กิติพิศาลกุล  ~ รองกรรมการผู้จัดการ

ทำไมต้องเรา

 • ทีมตรวจประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย
 • มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่หลากหลายมากว่า 20 ปี
 • ตรวจประเมินเพื่อปรับปรุง พัฒนา ไม่จับผิด
 • ได้รับการรับรองจาก UKAS ประเทศอังกฤษ
 • ตรวจประเมินสอดคล้องกับข้อกำหนดโดยยึดหลักยืดหยุ่น เหมาะสม ตอบสนองต่อการพัฒนาและเติบโตขององค์กร
 • สามารถช่วยให้องค์กรของท่านได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

มาตรฐาน ISO 9001 ระบบบริหารคุณภาพ Quality Management System

ISO 9001 คือมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ เป็นระบบประกันคุณภาพขั้นพื้นฐานที่มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เกิดความเท่าเทียมกันของคุณภาพในองค์กรต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจได้นำไปใช้ในการพัฒนาการผลิต บริการ การส่งมอบสินค้าที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้การค้าระหว่างประเทศเป็นไปได้ง่ายขึ้น

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

ISO 9001 ปัจจุบันคือ ISO 9001:2015 มีข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System -QMS) ซึ่งองค์กรต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดพื้นฐานดังกล่าวเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าทั้งด้านการส่งมอบสินค้า การผลิตหรือบริการและเพื่อเป็นไปตามกฎระเบียบ กฏหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 ประกอบด้วยข้อกำหนด 10 ข้อ โดยข้อกำหนดที่ 4-10 คือข้อกำหนดที่องค์กรต้องนำไปประยุกต์ใช้
1. ขอบข่าย (Scope)

2. เอกสารอ้างอิง (Normative Reference)

3. นิยามและคำศัพท์ (Terms and Definitions)

4. บริบทขององค์กร (Context of organization)

5. การนำองค์กร (Leadership)

6. การวางแผน (Planning)

7. การสนับสนุน (Support)

8. การปฏิบัติการ (Operation)

9. การประเมินสมรรถนะ (Performance Evaluation)

10. การปรับปรุง (Improvement)

 

มาตรฐาน ISO 9001 มีประโยชน์อย่างไร

ประโยชน์ต่อองค์กร

 • การตัดสินใจโดยใช้หลักฐานที่แท้จริงไม่ใช้ความรู้สึก
 • หน่วยงานในองค์กรทำงานอย่างเป็นระบบ
 • มีระบบบริหารคุณภาพที่ดีมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในผลิตภัณฑ์/บริการ
 • ลดปริมาณของเสียเพิ่มผลกำไร
 • ความน่าเชื่อถือและการรับรู้ที่ดีขึ้น
 • มีกลวิธีในการขับเคลื่อนตามวัตถุประสงค์องค์กร
 • เพิ่มโอกาสและลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
 • ตรวจสอบกระบวนการทำงานเพื่อลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน
 • เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจภายใต้ความสอดคล้องกับความจำเป็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • ส่งมอบผลิตภัณฑ์/บริการตรงตามความต้องการและตรงเวลา

ประโยชน์ต่อบุคลากร

 • มีการทำงานที่เป็นระบบมากขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานลดการทำงานซ้ำซ้อน
 • มีการพัฒนาการทำงานเป็นทีม
 • เกิดทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
 • มีทักษะความรู้ความเข้าใจในงานมากขึ้น
 • การปฎิบัติงานมีระบบขอบเขตที่ชัดเจน
 • มีส่วนร่วมในการทำระบบคุณภาพ
 • พนักงานใหม่เรียนรู้งานได้เร็วจากการบันทึกรายละเอียดของงานที่ทำไว้อย่างเป็นระบบ

ประโยชน์ต่อลูกค้า

 • ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์/บริการว่าคุณภาพเป็นไปตามต้องการ
 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องตรวจคุณภาพซ้ำ
 • เชื่อมั่นในระยะเวลาการผลิตและการส่งมอบ

หมดปัญหาในองค์กร

กังวลกับสิ่งเหล่านี้หรือไม่

 • มีงานใหม่เข้ามาไม่รู้จะประสานงานอย่างไร
 • ไม่มีวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีหลักเกณฑ์ในการถ่ายทอดงาน
 • ไม่มีการเก็บข้อมูลผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง
 • ไม่มีการจดจำผลการแก้ไขที่ชัดเจนเมื่อเกิดข้อบกพร่อง ปัญหาเดิมๆ กลับมาให้แก้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
 • ทิศทางนโยบายของผู้บริหารเปลี่ยนไปมาไม่ชัดเจน
 • นำหลักการต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในองค์กรทำได้ยากเนื่องจากพนักงานไม่มีความเข้าใจ
 • ไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการทำงานมาวิเคราะห์ปัญหาและไม่มีการหาทางดำเนินการแก้ไขที่ชัดเจน
 • การปรับปรุงเกิดจากการบังคับให้แก้ไข
 • ไม่เห็นถึงความสำคัญในการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ให้กับพนักงาน

เราสามารถช่วยอะไรได้บ้าง

 • มีระบบคุณภาพเป็นตัวสร้างกระบวนการเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจตรงกัน
 • มีเอกสารประกอบวิธีการทำงานที่ชัดเจนถ่ายทอดกันได้อย่างเป็นระบบ
 • มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจน สามารถค้นหาตรวจสอบย้อนกลับได้ง่าย
 • มีการบันทึกข้อมูลที่ชัดเจนมีผู้รับผิดชอบติดตามแก้ไขอย่างต่อเนื่องป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีก
 • มีนโยบายคุณภาพขององค์กร ผู้บริหารสามารถถ่ายทอดนโยบายในการปรับปรุงองค์กรไปสู่พนักงานได้อย่างสะดวก
 • เมื่อผ่านระบบ ISO 9001 แล้วจะสามารถนำเครื่องมืออื่นมาประยุกต์ใช้ได้ง่ายขึ้น
 • มีการวัดผล ตั้งเป้าหมาย นำข้อมูลมาวิเคราะห์และปรับปรุง
 • ทำแผนปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานขึ้นเอง
 • ผู้บริหารเกิดความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร

หมดกังวลกับผู้ตรวจประเมิน

กังวลกับสิ่งเหล่านี้หรือไม่

 • ตรวจแบบไร้เป้าหมาย ตรวจไม่เป็นประเด็น
 • ใช้ท่าทีไม่เหมาะสม ไม่เป็นมิตร
 • เปิด-ปิดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ได้ไม่ดีพอ
 • ตรวจแบบนักวิชาการแต่ไม่สามารถอธิบายให้ผู้ถูกตรวจเข้าใจได้
 • ผู้ตรวจประเมินไม่มีความรู้ทักษะที่จำเป็นในอุตสาหกรรมนั้นเพียงพอ
 • ตรวจประเมินแล้วไม่สามารถถึงสมรรถนะขององค์กรให้ดีขึ้น

เราสามารถช่วยอะไรได้บ้าง

 • มีการอบรมวิธีการตรวจตาม ISO 19011 และ ISO 17021 ที่เป็นระเบียบปฏิบัติวัตถุประสงค์การวางแผนการตรวจประเมิน
 • สุภาพ ใจเย็น เป็นมิตรสร้างบรรยากาศการตรวจให้เป็นกันเอง
 • คัดเลือกผู้ตรวจตามระบบ ISO 17021 เตรียมความพร้อมมีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจนั้นๆ
 • สื่อสารให้เข้าใจง่าย ผู้ถูกตรวจประเมินสามารถเข้าใจนึกภาพตามได้
 • คัดเลือกผู้ตรวจตาม ISO 17021 และผ่านการรับรอง ISO 19011 มีประสบการณ์เชี่ยวชาญตามสาขาและประเภทของอุตสาหกรรม
 • ใช้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถชี้ให้องค์กรเห็นถึงสมรรถนะที่มี

การได้รับรองระบบเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับองค์กร

 • ผู้บริหารต้องเอาจริงและเป็นแบบอย่าง
 • คณะทำงานด้านคุณภาพต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่
 • คัดเลือกผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์กร (Internal Audit) ให้เหมาะสม
 • ตรวจหาสิ่งที่ไม่สอดคล้องภายในองค์กร (NC) ให้ได้มากที่สุด
 • แก้ไขสิ่งที่ไม่สอดคล้องที่ตรวจพบอย่างจริงจัง
 • เอาใจใส่ปรับปรุงเอกสารให้เป็นไปตามระบบงานที่ทำจริง
 • ประชุมทบทวนระบบ ISO ตามแผนและปรับปรุงระบบการทำงานให้เหมาะสมอยู่เสมอ

ขั้นตอนการขอรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001

ขั้นตอนที่ 1

เตรียมความพร้อม

ผู้ตรวจประเมินจะทำการติดต่อไปเพื่อที่องค์กรจะเตรียมความพร้อมเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 (Stage I assessment)

ขั้นตอนที่ 2

ตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 

  • เพื่อประเมินการจัดวางระบบเอกสารที่จัดทำขึ้นของระบบมาตรฐานที่องค์กรขอรับรอง
  • เพื่อยืนยันที่อยู่หรือสถานที่(สถานที่มีความจำเป็นต้องเข้าตรวจในขั้นตอนถัดไป)
  • ประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดตามมาตรฐานที่ขอรับรอง
  • ทบทวนขอบข่ายและข้อยกเว้นที่ระบุในระบบการจัดการ,กฏหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยง
  • ระบุแนวโน้มที่มีโอกาสในการปรับปรุง
  • การตรวจติดตามภายในและการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2

   • ประเมินประสิทธิผลขององค์กรที่จะนำระบบไปปฏิบัติ
   • ประเมินสมรรถนะเทียบกับเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ (Objective Target หรือ Key Performance Indicator)
   • ประเมินความสอดคล้องด้านกฎหมาย, การควบคุมในแต่ละกระบวนการ, การตรวจสอบภายใน, การประชุมของฝ่ายบริหารและนโยบาย
   • ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างข้อกำหนด, นโยบาย, เป้าหมาย, หน้าที่รับผิดชอบ, ความสามารถของบุคลากร, ระเบียบปฏิบัติ, การควบคุมแต่ละกระบวนการและข้อมูลเชิงสมรรถนะ
   • ระบุพื้นที่ที่มีแนวโน้มต้องปรับปรุงในระบบการจัดการ

ขั้นตอนที่ 4

ออกใบรับรอง

องค์กรได้รับใบรับรองและทำการขับเคลื่อนปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องจากนั้นเราจะทำการติดต่อและทำการตรวจประเมินประจำปีเพื่อรักษาระบบมาตรฐานของท่านให้เป็นปัจจุบัน

คำถามที่พบบ่อย

เอกสารที่จัดทำขึ้นประเภทแบบฟอร์มสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลที่แสดงถึงข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติตามกระบวนการทำงานตามแต่ละขั้นตอนอย่างถูกต้องเพื่อมีโอกาสสอบกลับได้ เมื่อเกิดข้อสงสัยหรือเมื่อเราต้องการพิสูจน์บางอย่างจึงจำเป็นต้องกำหนดอายุการจัดเก็บไว้เพื่อไม่ให้มีการนำไปทำลายก่อนที่เรานำกลับมาใช้งาน สิ่งที่ควรพิจารณาจากความต้องการลูกค้า ความต้องการขององค์กรหรือกฏหมาย

การตรวจติดตามระบบมาตรฐานคุณภาพ, มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในปัจจุบันใช้มาตรฐานการฝึกอบรมการเป็นผู้ตรวจประเมินภายในขององค์กร คือ ISO 19011 เป็น guidance ซึ่งคำว่า Audit ได้ถูกระบุความหมายคือ

 • A systematic Independent  การเป็นอิสระ
 • A systematic Document process กระบวนการทางด้านเอกสาร
 • A systematic Audit Evidence หลักฐาน
 • A systematic Audit Criteria เกณฑ์การพิจารณา

การตรวจติดตามภายในระบุตามข้อกำหนด (9.2.1) องค์กรต้องปฏิบัติดังนี้

ต้องทำการตรวจติดตามภายในตามแผนที่กำหนดให้ครอบคลุมข้อกำหนดของกฎหมาย, ข้อกำหนด ISO, ข้อกำหนดของลูกค้าและข้อกำหนดที่องค์กรสร้างขึ้นเพื่อเห็นถึงประสิทธิภาพการนำไปใช้ของระบบและการรักษาระบบ

เมื่อเลือกผู้ตรวจรับรองระบบ ISO ได้แล้วขั้นตอนการตรวจรับรองจะแบ่งเป็น 2 ครั้ง โดยเรียกว่า Stage I และ State II ความหมายคือ

Stage I (Pre-audit, Document review) มีวัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อประเมินการจัดวางระบบเอกสารที่จัดทำขึ้นของระบบมาตรฐานที่องค์กรขอรับรอง
 • เพื่อยืนยันที่อยู่หรือสถานที่ (สถานที่มีความจำเป็นต้องเข้าตรวจใน Stage ถัดไป)
 • ประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดตามมาตรฐานที่ขอรับรอง
 • ทบทวนขอบข่ายและข้อยกเว้นที่ระบุในระบบการจัดการ, กฏหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยง
 • ระบุแนวโน้มที่มีโอกาสในการปรับปรุง
 • การตรวจติดตามภายในและการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

หมายเหตุ:  หากผู้ตรวจประเมินมีหัวข้อร้องขอให้แก้ไขจะต้องดำเนินการให้เสร็จก่อนเริ่มตรวจ Stage II

Stage II (Initial audit) เป็นการตรวจเพื่อให้การรับรองโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • ประเมินประสิทธิผลขององค์กรที่จะนำระบบไปปฏิบัติ
 • ประเมินสมรรถนะเทียบกับเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ (Objective Target หรือ Key Performance Indicator)
 • ประเมินความสอดคล้องด้านกฎหมาย, การควบคุมในแต่ละกระบวนการ, การตรวจสอบภายใน, การประชุมของฝ่ายบริหารและนโยบาย
 • ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างข้อกำหนด, นโยบาย, เป้าหมาย, หน้าที่รับผิดชอบ, ความสามารถของบุคลากร, ระเบียบปฏิบัติ, การควบคุมแต่ละกระบวนการและข้อมูลเชิงสมรรถนะ
 • ระบุพื้นที่ที่มีแนวโน้มต้องปรับปรุงในระบบการจัดการ

หมายเหตุ:  หากผู้ตรวจประเมินร้องขอให้แก้ไขต้องดำเนินการให้เรียบร้อยจึงจะได้รับการรับรอง บางกรณีพบสิ่งที่ไม่สอดคล้องที่จำเป็นต้องกลับมาตรวจประเมินเพิ่มเติมก็อาจเป็นได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ตรวจประเมิน

องค์กรต้องประเมินความสามารถว่าสามารถสร้างระบบด้วยตนเองได้หรือไม่ ถ้าได้ก็ประยุกต์หรือวางระบบด้วยตัวเองได้เลยหากไม่สามารถสร้างระบบด้วยตนเองได้ท่านต้องอบรมศึกษาทำความเข้าใจก่อน

ระบบมาตรฐาน ISO แต่ละตัวเลขมีจุดมุ่งหมายต่างกัน สนใจว่าองค์กรของท่านต้องการแบบใด เช่น

 • ISO 9001:2015 มุ่งเน้นไปที่กระบวนการของธุรกิจเพื่อให้ผลิตภัณฑ์/บริการมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อตกลงขององค์กรกับลูกค้า
 • ISO 14001:2015 มุ่งเน้นให้องค์กรแสดงความรับผิดชอบต่อการป้องกันและควบคุมการใช้พลังงาน วัตถุดิบหรือลดของเสียในกระบวนการปฏิบัติงานเลือกใช้วัตถุดิบภายใต้การพิจารณาวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Perspective)

Load More

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร ลดข้อผิดพลาดในกระบวนการ สามารถทวนสอบข้อผิดพลาด วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้จริงและนำไปแก้ไขได้ตรงจุด ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไร ลูกค้ามีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์/บริการ พนักงานในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการทำงาน ผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08 9226 2029