• Home
  • องค์กรควรเริ่มต้นอย่างไร

องค์กรต้องประเมินความสามารถว่าสามารถสร้างระบบด้วยตนเองได้หรือไม่ ถ้าได้ก็ประยุกต์หรือวางระบบด้วยตัวเองได้เลยหากไม่สามารถสร้างระบบด้วยตนเองได้ท่านต้องอบรมศึกษาทำความเข้าใจก่อน