• Home
  • ต้องการตรวจรับรอง ISO ควรเลือกระบบไหนดี

ระบบมาตรฐาน ISO แต่ละตัวเลขมีจุดมุ่งหมายต่างกัน สนใจว่าองค์กรของท่านต้องการแบบใด เช่น

  • ISO 9001:2015 มุ่งเน้นไปที่กระบวนการของธุรกิจเพื่อให้ผลิตภัณฑ์/บริการมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อตกลงขององค์กรกับลูกค้า
  • ISO 14001:2015 มุ่งเน้นให้องค์กรแสดงความรับผิดชอบต่อการป้องกันและควบคุมการใช้พลังงาน วัตถุดิบหรือลดของเสียในกระบวนการปฏิบัติงานเลือกใช้วัตถุดิบภายใต้การพิจารณาวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Perspective)