www.acsregistrars-thai.com

              

            
        Application form
        Document Control
        QMR & EMR 
        QMS internal Auditor 
        EMS internal Auditor
        
          
  
                                                                            
ACS Registrars คือบริษัทที่เป็นตัวแทนการให้การรับรองมาตรฐานระบบISO Series เช่น ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001 ซึ่งได้รับการรับรองสถานภาพโดยUnited Kingdom Accreditation Service (UKAS)หมายเลขใบอนุญาต 229 บริหารงานโดยคนไทยที่มีประสบการณ์การตรวจสอบ มีวิสัยทัศน์ในการตรวจประเมินระบบมาตรฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน(Value Added) โดยคาดหวังว่าเป็นการตรวจประเมินเพื่อการพัฒนาระบบที่ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สะดวกและรวดเร็วในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันทางธุรกิจ และสามารถลดต้นทุน การควบคุมของเสียในการปฏิบัติงาน และเกิดการแก้ไขป้องกันปัญหาอย่างต่อเนื่อง เมื่อท่านเลือกใช้ ACS Registrars ในการตรวจประเมินเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานระบบขององค์กร ท่านมั่นใจได้ว่า ACS Registrars จะทำการตรวจประเมิน เพื่อให้การรับรองระบบงานของท่านด้วยวิธีและช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรของท่านได้รับประโยชน์สูงสุด ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

ธุรกิจหลักของ ACS Registrars คือการให้บริการตรวจประเมินและติดตามพิจารณาระบบการจัดการขององค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐานภายนอก (เช่น มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001) และมีความน่าเชื่อถือ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ACS Registrars มีความเชื่อว่าหลายๆกฎเกณฑ์และข้อบังคับไม่มีข้อปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถปรับเปลี่ยนและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริงและทำให้ข้อบังคับเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้จริงและง่ายต่อองค์กรมากที่สุดACS Registrars คัดเลือกผู้ตรวจประเมิน (Assessor)จากผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงการดำเนินงานและนโยบายของแต่ละองค์กรภายใต้แนวความคิดที่ว่า มุ่งมั่น ประยุกต์ใช้นโยบายให้เหมาะสมกับองค์กรเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์และพัฒนาไปสู่ความรู้ความเข้าใจสูงสุด

 

ACS Registrars Ltd is regarded as being one of the premier ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001, ISO 27001 Registration / Certification Bodies.

ACS Registrars is operated by Quality Assurance, Environmental and Safety Business Professionals who have many years of experience in a multitude of businesses and can therefore offer a true understanding of your company's needs during the auditing process. All of our ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001  Auditors have worked within these industries. For more information, contact us and one of our fully qualified Lead Auditors shall respond.

ACS Registrars Ltd provides a range of expert and cost-effective Registration / Certification services. These incorporate: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, PAS 43 / NHSS 17 / NHSS 17b Quality Management, Environmental Management, Health & Safety, Information Security and Vehicle Recovery Standards.


ACS registrars は、国内外における規格システム監査の経験を持つタイ人が運営するUnited Kingdom Accreditation Service (UKAS)による認証(許可証第229号)を取得したISO9001ISO14001ISO27001OHSAS18001HACCP 等のISO Series システム規格認証代理会社です。

  弊社の監査ビジョンは、業務効率の向上です。ビジネス競争力の向上、原価低減、作業上の無駄の管理、また継続的な是正措置・予防措置の実施のために、効率的かつ効果的、容易かつスピーディーに業務運営に応用できるシステムの開発につながる監査の実施を目指しています。

  組織のシステム規格認証登録申請のための監査に弊社をご利用いただければ、お客様が適当な費用で最大限の効果を得られるよう、適当な方法、期間において業務システム認証を目的とした監査を実施していることにご満足いただけます。

  弊社の主要事業は、外部規格(例:ISO9001ISO14001に準拠した、信頼性のある組織のマネージメントシステムの監査・点検サービスのご提供です。

これまでの経験から、弊社は明確な実施事項がない規定や規則も、最大限の利益を実現し組織にとって実際に簡単に適用できる規則とするため、各組織に合わせ適切に調整・応用できると自負しております。

  ACS registrarsは、お客様が最大限の利益を得て、知識・理解を向上できるよう、組織に適した方針の応用を目標とする指針の下、各組織の業務運営や方針についての理解を目的とし、知識、能力、経験の豊富な人材から監査人を選任しています。310500 ผู้เข้าเยี่ยมชม Copyright © 2006 ACS REGISTRARS